Forretningsbetingelser for Vest Energi ApS salg af el til erhvervskunder
CVR: 43983652 | Lille Strandstræde 6a, st., 1254 Kbh k | email:
support@vestenergi.dk 

Leveringen er til enhver tid underlagt de offentlige myndigheders krav. 

1. Generelt 

Nærmere oplysninger om Vest Energis aftaletyper og priser m.v. kan ses på Vest Energis hjemmeside, www.vestenergi.dk, eller rekvireres ved henvendelse til Vest Energi. 

Vest Energis indgåelse af aftale med kunden er betinget af, at Vest Energi kan kreditgodkende kunden. Til brug herfor kan Vest Energi indhente oplysninger i CVR-registret, kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre mv. 

2. Bestilling 

Alle priser er inkl. afgifter og ekskl. moms. Priserne er dagspriser. 

Når du handler med Vestenergi.dk, indgåes aftaler på dansk. 

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på www.Vestenergi.dk eller sende en e-mail til 

support@vestenergi.dk 

2.1 Børn og unge under 18 år
Du skal være fyldt 18 år for at handle på Vestenergi.dk. 

Når du tilmelder dig, skal du indtaste fødselsdato, så vi sikrer at du er over 18 år. Er du under 18 år, skal aftalen indgåes af en forælder eller værge. 

3. Definitioner 

3.1 Elselskab
Selskabet handler el på kundens vegne, f.eks. Vest Energi ApS. 

Kunden modtager en regning fra sit elselskab til dækning af kundens elforbrug samt for afgift for transport af el samt afgifter til staten. 

3.2 Kunden 

Din virksomhed. 

3.3 Kundeaftalen 

Aftale mellem kunde og Vest Energi om levering af el til kunden, jvf. disse forretningsbetingelser. 

4. Aftale om el-leverance 

Disse forretningsbetingelser gælder i forbindelse med alle leverancer af el mellem Vest Energi og virksomheden (herefter benævnt “Kunden”). 

Denne aftale omfatter hele forbruget af elektricitet på leveringsadressen/-erne, som angivet af kunden ved indgåelse af aftale om elleverance. 

Vest Energi handler el på vegne af kunden på de nordiske elbørser for at sikre kunden lavest mulige elpris. Prisen kan derfor ikke oplyses på forhånd, da elpriserne varierer time for time. 

5. Forbrug og afregning 

Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale netselskab. Måling af leveret el sker i henhold til kundens lokale netselskabsregler. 

Det påhviler kunden at aflæse elmåleren og meddele netselskabet det faktiske forbrug i henhold til netselskabets betingelser. 

6. Korrektion af betalinger 

Vest Energi fastsætter a conto-betaling på baggrund af kundens oplysninger om forventet elforbrug samt oplysninger fra kundens lokale netselskab. 

For skabelonaflæste kunder modtager Vest Energi en opgørelse over kundens forbrug én gang årligt fra kundens lokale netselskab. 

På baggrund heraf kan Vest Energi opgøre kundens faktiske forbrug i forhold til a conto-opkrævet forbrug. 

Hvis der er opkrævet for lidt i forhold til det faktiske forbrug, opkræves differencen sammen med næstfølgende a conto-betaling. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det overskydende beløb i den efterfølgende a conto-betaling. 

Ved ophør af kundeforholdet modtager kunden en slutopgørelse snarest muligt og senest tre måneder efter, Vest Energi har modtaget slutaflæsning fra kundens lokale netselskab. 

Vest Energi foretager refusion eller opkrævning af evt. for meget eller for lidt opkrævet a conto-betaling, forudsat at beløbet overstiger 50,- kr. 

Udbetaling af restbeløb kan ske gratis ved overførsel direkte til kundens konto, såfremt kunden oplyser kontonummer ved udmelding. 

Kunden skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller netselskabets korrektion af måledata efter målerfejl. 

7. Ændringer i forbrug 

Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette Vest Energi om forhold, som kan have betydning for Vest Energi. 

Det gælder f.eks. større ændringer i kundens elforbrug o.l., f.eks. hvis kunden installerer nye, store maskiner på fabrikken, væsentligt flere computere på kontoret eller skifter til/fra elvarme. 

Det samme skal meddeles til kundens lokale netselskab. 

Manglende meddelelse herom anses for væsentlig misligholdelse. 

8. Flytning 

Kunden har pligt til hurtigst muligt at informere Vest Energi ved adresseændring. Både til- og fraflytning skal meldes til Vest Energi senest tre dage før flyttedatoen og gerne så tidligt som muligt, dog tidligst to måneder før flyttedatoen. 

Modtages flytteoplysninger senere, vil der opstå et internt forhold mellem udflytter og indflytter som de to parter skal håndtere uden Vest Energis og netselskabets deltagelse. 

9. Levering og måledata 

Det er en forudsætning for, at Vest Energi kan levere el til kunden, at kunden er tilsluttet det kollektive forsyningsnet via en aftale med sit lokale netselskab samt til enhver tid lever op til netselskabets betingelser. 

Hvis kunden allerede modtager el, bør dette ikke være et problem, og kunden skal ikke foretage sig yderligere, idet netadgang og transport af el blot fortsætter fra det lokale netselskab. 

Det er netselskabets måleudstyr og aflæsninger, herunder selvaflæsninger, der danner grundlag for afregning. 

Såfremt måleværdier mangler eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et beregnet forbrug, bl.a. baseret på kundens tidligere forbrug. 

Vest Energi ApS er berettiget til på vegne af kunden at rette henvendelse til netselskabet, som foretager måling af elforbruget hos 

kunden, hvis kunden eller Vest Energi ApS har formodning om, at de foretagne målinger ikke er korrekte. 

Henvendelser om afbrydelser skal rettes til Vest Energi ApS. Andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens lokale netselskabet. Det er kundens lokale netselskab, som er ansvarlig nettekniske forhold. 

10. Pris og betalingsbetingelser 

Vest Energi handler el på vegne af dig direkte på markedsvilkår. Afregning sker a conto op til fem måneder forud, baseret på dit forventede årsforbrug. 

11. Tilmelding 

Når du har tilmeldt dig og er blevet oprettet som bruger, kan du følge dit forbrug samt foretage ændringer i betalingsoplysninger på selvbetjeningssiden. Betaling foregår med betalingskort via selvbetjeningsiden eller Betalingsservice. 

Hvis du vælger kortbetaling accepterer du, at vi automatisk afregner fremtidige a conto-betalinger fra det angivne betalingskort. Næste rate hæves automatisk fra dit betalingskort, inden saldoen på din konto hos Vest Energi passerer 0,- Kr. 

Det er din pligt som kunde at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling ikke fejler når vi hæver næste a conto-rate. 

Hvis du mister dit betalingskort eller får et nyt, er det vigtigt , at du opdaterer dine betalingsoplysninger via selvbetjeningsiden! Herved sikres at saldoen på din konto hos Vest Energi forbliver positiv. 

Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end 100 kr, kan Vest Energi stoppe for vores leverance af el. 

12. A conto-afregning 

Første afregning er et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, eftersom vi ikke kender dit årsforbrug på faktureringstidspunktet. Der vil blive korrigeret på næstkommende faktureringsperiode, efter vi har modtaget måleraflæsning fra dit lokale netselskab. 

Efterfølgende a conto-betalinger beregnes som periodens andel af dit forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende til forbruget fra dit forsyningspligtselskab. 

Dit forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra dit lokale netselskab. Endelig afregning af kundens faktiske forbrug sker ved årsafregning baseret på måleraflæsninger som Vest Energi modtager fra kundens lokale netselskab. 

Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager Vest Energi korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og samtidig tilrettes fremtidige a conto- opkrævninger. Vest Energi forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre a conto-opkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til Vest Energis forventninger. 

13. Betaling 

Den angivne pris er inklusiv offentlige afgifter samt netafgifter. Statsafgifter og netafgifter og er ekskl. moms, 

A conto-beløbet trækkes automatisk på forfaldstidspunktet, som fremgår af fakturaen. Rettidig betaling forudsætter, at du holder dine kortoplysninger opdateret på selvbetjeningsiden. 

Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til Rentelovens bestemmelser. Herudover må kunden påregne, at der påløber yderligere omkostninger, såfremt kunden ikke reagerer på første betalingspåmindelse, eller det bliver nødvendigt indlede retslig inkasso. Endvidere forbeholder Vest Energi sig ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med misligholdelse. 

Vest Energi forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage kreditvurdering af kunden. 

På baggrund af denne kan Vest Energi kræve sikkerhed, forudbetaling eller – forud for leveringsstart – træde tilbage fra aftalen. 

Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser som Vest Energi leverer i henhold til leveranceaftalen. 

Meddelelser mellem dig og Vest Energi sker elektronisk og via e-mail. Hvis du ændrer e-mailadresse, skal du straks give besked til Vest Energi via selvbetjeningssiden. 

Kundeforholdet bliver automatisk forlænget, indtil kunden opsiger sin leveranceaftale. 

Ved ophør af kundeforhold udformer Vest Energi en slutopgørelse på baggrund af kundens eller netselskabets aflæsning. Dette sker hurtigst muligt, dog senest seks uger efter, at Vest Energi har modtaget information fra netselskabet. 

Kunden skal gennem netselskabet sørge for at sikre Vest Energi de måleværdier, som er nødvendige for at Vest Energi kan foretage afregningen korrekt. 

Ved manglende informationer er Vest Energi berettiget til at afregne a conto, efter et forventet elforbrug i perioden. 

Hvis afregningen af elforbruget er fejlagtig, refunderer Vest Energi det for meget betalte beløb eller opkræver for lidt betalte beløb. 

Det gælder f.eks. ved fejl i aflæsning, forbrugsberegning, kontering, målerfejl, brug af ukorrekt målerudstyr o.l. 

Som afregningsfejl anses også fejl i skønnet årsforbrug som følge af, at aflæsningen ikke er modtaget eller registreret. 

Vest Energi kan kræve regulering af det afregnede for en periode, hvori fejl kan påvises. De almindelige forældelsesregler gælder. 

Fejl kan også være fejl i skønnet forbrug som konsekvens af manglende indberetning. 

Regulering af en leveringsperiodes endelige afregning eller slutopgørelse kan kræves for den periode, hvori fejlen kan påvises, idet de almindelige forældelsesregler dog finder anvendelse. 

Fakturaer og kvitteringer for tidligere indbetalinger kan ses på selvbetjeningssiden.
Hvis du får ny e-mailadresse eller flytter, skal du give Vest Energi besked om din nye adresse. 

Ved overgangen til Engrosmodellen giver kunden samtykke til at Vest Energi ApS fortsat må gennemføre den eksisterende betalingsaftale. Ved overgangen til Engrosmodellen ændres der principielt ikke noget ved den eksisterende betalingsaftale som kunden har med Vest Energi ApS, og det deri indeholdte samtykke bortfalder ikke som følge heraf. Et samtykke kan ikke tilbagekaldes fra kundens side. 

14. Fortrydelsesret 

Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret. 

15. Periode og opsigelse 

Kunden og Vest Energi har indgået en aftale, som er gældende for den aftalte aftaleperiode, jf. ordrebekræftelsen, og dermed er aftalen uopsigelig i aftaleperioden. Efter endt aftaleperiode, kan kunden til enhver tid opsige samarbejdet løbende måned + 1 måned. Det tager det 15 hverdage at skifte væk efter endt binding, da vi er underlagt markedsbetingelser. Se Energinet.dk’s markedsforskrifter 

Du kan opsige aftalen enten via e-mail til support@vestenergi.dk Meddelelsen skal indeholde oplysning om kundenummer, navn og adresse. 

16. Fuldmagt 

Den virksomhed, der indgår aftale om levering af el fra Vest Energi skal være registreret hos netselskabet på installationsadressen (den virksomhed som står på regningen fra netselskabet). 

Den enkelte person, der på vegne af den pågældende virksomhed indgår aftalen med Vest Energi, skal have fuldmagt fra virksomheden til at indgå aftalen. 

Vest Energi gives fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens netselskab, herunder fuldmagt til at Vest Energi indhenter de nødvendige oplysninger til brug for leverandørskifte, samt at Vest Energi foretager leverandørskifte på vegne af kunden. 

Vest Energi gives fuldmagt til at elleveranceaftalen overføres med kunden ved flytning til ny adresse. Hvis kunden ikke teknisk kan flytte sin aftale med til sin nye adresse, f.eks. hvis kunden ikke længere har egen måler, betragtes aftalen som opsagt af kunden. 

Såfremt kunden ved tilmelding er bundet til en anden elleverandør, har Vest Energi fuldmagt til at foretage leverandørskifte ved førstkommende mulige dato efter udløb af bunden aftale. Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med aftalen. 

17. Personoplysninger 

Vest Energi kan indhente data fra CVR-registeret til entydig identifikation og verifikation af kunden. 

Kundens data vil ikke blive udleveret til tredjemand. Vest Energi kan dog give oplysningerne videre til koncernforbundne selskaber. 

Kunden kan bede om at få oplyst, hvilke data, Vest Energi har registreret. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor udlevering/videregivelse er fastsat ved lov, ved retskendelse/dom eller efter påkrav fra offentlig myndighed som Vest Energi ApS ikke lovligt kan modsætte sig. 

Vest Energi behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren. For at du kan indgå aftale med os på Vestenergi.dk, har vi brug for følgende oplysninger: 

Navn
Adresse Telefonnummer E-mail adresse CVR-nummer 

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Oplysningerne registreres hos Vest Energi ApS og opbevares i fem år efter ophør af aftalen, hvorefter oplysningerne slettes. 

Når der indsamles oplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

Direktøren og de ansatte for Vest Energi ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.Vestenergi.dk er Vest Energi ApS.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til www.Vestenergi.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos Vest Energi ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vest Energi ApS via e-mail support@vestenergi.dk. 

18. Cookies 

På Vestenergi.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. 

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. 

19. Logstatistik 

Vi bruger en logstatistik på vestenergi.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. 

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Vestenergi.dk. 

20. Reklamation 

Oplever du fejl eller mangler ved din aftale hos Vest Energi ApS, skal du kontakte os på support@vestenergi.dk. 

Henvendelser om afbrydelser skal ske til Vest Energi ApS, og andre forhold vedrørende elkvaliteten skal rettes til kundens lokale netselskab. Det er netselskabet, som er ansvarlig for elkvaliteten. Henvendelser om afbrydelser skal ske til Vest Energi ApS. Vest Energi ApS er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverances 

tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Vest Energi ApS er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger palagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske elbørs, Nord Pool. 

21. Ændringer i betingelser 

Vest Energi ApS er berettiget til, med en måneds varsel, at ændre vilkårene i Forretningsbetingelser, så længe ændringerne ikke er væsentlige eller urimeligt byrdefulde for kunden. 

Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, skal disse varsles individuelt med mindst tre måneder, således at kunden kan opsige aftalen, inden ændringerne træder i kraft. 

Oplysninger om ændringer meddeles kunden på dennes selvbetjeningsside. Ændringer vil også fremgå af Vest Energis hjemmeside. 

22. Misligholdelse 

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Vest Energi ApS krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Vest Energi ApS berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Vest Energi ApS straks underrettes herom. Vest Energi ApS kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov. 

23. Afbrydelse af elleverancen 

Ved manglende betaling rykker Vest Energi kunden for betaling med betalingsfrist på minimum ni dage. Såfremt rykkerbetaling ikke sker senest på forfaldsdato, kan Vest Energi afbryde elleverancen efter forudgående varsel. 

Vest Energi kan også, efter fem dages forudgående varsel, afbryde elleverancen, hvis det af købers handlemåde eller af et alvorligt svigt i kundens kreditværdighed fremstår som overvejende sandsynligt, at kunden vil komme til at misligholde sin betalingspligt. 

Ved udøvelse af retten til at afbryde elleverancen er Vest Energi ikke forpligtet til at genoptage forsyningen, før kunden har betalt alle forfaldne terminer inklusiv påløbne renter og omkostninger. Udøvelse af retten til at afbryde forsyningen reducerer ikke kundens betalingspligt. 

Vest Energi har ret til at afbryde elleverancen i tilfælde, hvor netselskabet afbryder forsyningen. 

24. Leveringshindringer og force majeure 

I tilfælde af force majeure suspenderes Vest Energi ApS og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, sa længe force majeure bestar. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis Vest Energi ApS eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen pa grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pagældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende): 

Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter.
Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror.
Brande, ildsvade og hærværk • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forarsager it-og kommunikationsnedbrud. Sammenbrud eller skade pa Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser.
Umulighed med hensyn til at opna nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter.
Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel) 

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Vest Energi ApS ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen pa grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Vest Energi ApS og Kunden. 

25. Tvister 

Ønsker kunden at klage over forhold i forbindelse med aftalen, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Vest Energi ApS, på support@vestenergi.dk

Afviser Vest Energi ApS kundens indsigelser, kan klager indbringes for Ankenævnet på Energiområdet : Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, post@energianke.dk. 

Enhver tvist i relation til aftalen, som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus som rette værneting. Kunden kan dog altid anlægge sag ved sit hjemting. 

Disse generelle leveringsbetingelser udgør sammen med “Aftale om levering af el fra Vest Energi ApS” og produktbeskrivelsen på Vest Energis hjemmeside, www.vestenergi.dk, den samlede aftale mellem Vest Energi ApS og kunden. 

Hvis der er uoverensstemmelser mellem Vest Energi ApS’ generelle leveringsbetingelser og “Aftale om levering af el fra Vest Energi ApS”, har den individuelle aftale forrang. 

Klimavenlig Strøm - Forstå Bladmærkeordningen

I Vest Energy leverer vi klimavenlig strøm fra 100 % vedvarende energi til hele Danmark. Det betyder, at vi har ét bladmærke i den mærkningsordning, som Forbrugerombudsmanden indførte i september 2020. For at gøre det nemmere for jer viser mærkningsordningen, hvor grøn strømmen er inden for to kategorier:

Ét Bladmærke

Hvis elleverandørernes elprodukter er baseret på 100 % vedvarende energi, opnår de ét blad. Det vil sige, at elleverandørerne skal sikre, at der bliver produceret nok grøn strøm fra vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller til at dække dit årlige elforbrug. Det gør de ved at købe grønne certifikater.

To bladmærker