Betingelser for Vest Energi ApS salg af el til privat.

LEVERINGSBESTEMMELSER ELHANDEL gældende fra og med 1. Juni 2023

 1. AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER – PRIVATKUNDER
  1. 1.1.Generelle bestemmelser 


1.1. aftale om elleverance indgåes mellem Vest Energi ApS, (CVR: 43983652), som udelukkende er et el-handelsselskab, der sælger el til forbrugeren. Leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer. Hvor elleverancerne hovedsagligt er til eget forbrug og ikke erhvervsmæssigt anvendelse for kunden. Elleverancen kan ikke videresælges. Vilkårene er en kompletteret del af el-aftalen. 

 1. FORHOLD MELLEM KUNDEN OG NETTET
  1. 2.1.Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale netselskab. Kunden skal opfylde netselskabets betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. Netselskabet varetager på vegne af Vest Energi transport af strømmen fra højspændingsnettet til leveringsadressen. Ved leverandørskifte repræsenterer Vest Energi kunden, over for kundens netselskab. Vest Energi har mulighed for at ophøre leverancer i perioder, hvor netselskabet afbryder forsyningen. i forhold til netselskabet skal kunden være opmærksom på følgende vilkår.
 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.
 2. Kunden skal give netselskabet uhindret adgang til kundens anlæg, herunder måler og installationer på kundens ejendom i forbindelse med: afprøvning, aflæsning, kontrol, reparationer og udskiftning af anlæg samt i forbindelse med afbrydelse af forsyning. 
 3. Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt – og der skal foretages genåbning, er det kundens ansvar at alle elektriske apparater på ejendommen er slukket, før genåbning finder sted. 
 4. På anmodning fra netselskabet skal kunden foretage aflæsning af elmålerne og indsende forbrugsdata til netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning. 
 5. Såfremt elmåleren efter kundens optik måler forkert, skal kunden straks underrette netselskabet. 
 1. INDGÅELSE AF AFTALE OG OPSIGELSE AF AFTALE HOS ANDEN LEVERANDØR 
  1. 3.1.oprettelse af kundeaftale
  1. 3.2.i forbindelse med aftalens indgåelse, vil Vest Energi modtage nødvendig data til brug for kundeoprettelsen. Kunden giver Vest Energi fuldmagt under oprettelse til at meddele skiftet af kunden til nuværende el handelsselskab og dermed opsige nuværende kundeforhold, så en leverance af el kan påbegynde. Vest Energi er ved lov berettiget til at videregive kundens oplysninger til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage kundens leverance og forpligtelserne efter aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser.
  1. 3.3.Vest Energi kan ikke blive holdt ansvarlige for konsekvenserne af kundens opsigelse af nuværende el-leverandør.
  1. 3.4.Forbrugere hos Vest Energi har fra dato af aftalens indgåelse 14 dages fortrydelsesret. 
 1. MÅLING OG MÅLEDATA
  1. 4.1.Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og står inde for målingernes korrekthed. Hvis kunden eller elleverandør får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter elleverandøren om nødvendigt henvendelse til netselskabet med henblik på afklaring. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller netselskabets korrektion af måledata efter målefejl. Hvis der ikke foreligger måledata eller der forelægger en fejlbehæftning, afregnes kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og kundens tilsluttede brugsgenstande. 
 1. LEVERING
  1. 5.1.Leverance sker til det tilslutningspunkt der er aftalt og påbegyndes på det tidspunkt, som følger af aftalen mellem kunden og elselskabet. Leverancen skal til enhver tid opfylde de kvalitetsspecifikationer, der fremgår af netselskabets tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal til enhver tid underrette Vest Energi om forhold, der kan have betydning for Vest Energis levering. Dette kan for eksempel være større ændringer i kundens forventet forbrug. I enkelte tilfælde kan Vest Energi henvise kunden til netselskabet. 
 1. AFREGNING OG BETALING
  1. 6.1.Kunden vil altid blive opkrævet a conto, som indgået i aftalen. 
  2. 6.2.A contoen opkræves forud baseret på det forventet årsforbrug fra netselskabet og reguleres herefter kommende periode. 
  3. 6.3.A conto afregning sker hvert. Kvartal.
  4. 6.4.Betaling vil som udgangspunkt ske via PBS betaling. 
  5. 6.5.RKI kunder vil altid blive opkrævet via betalingskort.
 1. MODREGNING
  1. 7.1.elleverandøren kan foretage en modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som kunden måtte have til elleverandøren eller til selskaber, som elleverandøren er koncernforbundet med. 
 1. SIKKERHEDSSTILLELSE
  1. 8.1.Vest Energi kan til hver en tid foretage sikkerhedsstillelse hos kunden, hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos kunden. Sikkerhedsstillesen kan stilles som krav om kontant depositum, anfordringsgaranti fra kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår om at indgå en leveringsaftale eller som vilkår for forsat levering. Dette gælder også selvom kunden ikke er aktuelt i restance overfor elleverandøren. sikkerhedsstillelsen størrelse hos kunden må ikke overskride elleverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling up front. Vest Energi kan kræve at sikkerheden er stillet, inden levering påbegyndes eller forsættes. (se nærmere på punkt 11.4)
 1. LEVERINGSFORHINDRINGER / FORCE MAJEURE
  1. 9.1.I tilfælde af force majeure suspenderes elleverandørens og kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis elleverandøren eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):
 • Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
 • Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
 • Brande, ildsvade og hærværk
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
 • Sammenbrud eller skade pa elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Elleverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Elleverandøren og Kunden.

 1. ERSTATNINSANSVAR
  1. 10.1.Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i aftalen mellem parterne. Vest Energi er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Vest Energi er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske elbørs, Nord Pool. Vest Energi er uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som kunden måtte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/på den pågældende adresse (forbrugssted), medmindre Vest Energi har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.
 1. OPSIGELSE – FLYTNING – OPHØR – FRIKØB
  1. 11.1.OPSIGELSE: Kunden og Vest Energi har indgået en aftale, som er gældende for den aftalte aftaleperiode, jf. ordrebekræftelsen, og dermed er aftalen uopsigelig i aftaleperioden. Efter endt aftaleperiode, kan kunden til enhver tid opsige samarbejdet løbende måned + 1 måned. 

11.1.1 Vest Energi kan til enhver tid opsige samarbejdet med løbende måned + 1 måned.   

  1. 11.2.FRIKØB: Hvis kunden ønsker at bryde aftalen med Vest Energi før endt aftaleforløb, skal denne betale et frikøbsbeløb til Vest Energi. Aftalebrud foreligger, når aftalen opsiges før udløbet af aftaleperiode. Jf. ordrebekræftelsen eller skriftlig opsigelse ikke foreligger inden for rette tid. Opsigelsgebyret er til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Ifm. Slutafregning forbeholder Vest Energi sig retten til at opkræve gebyr for udbetaling af tilgodehavende, som kan afhænge af udbetalingsmetode.
  2. 11.3.OPHØR: Elleverandøren sender slutafregning til kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender elleverandøren flytteafregning til kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttet adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelig saldoopgørelser.
  3. 11.4.Elleverandøren kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen pa grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Elleverandøren kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt Elleverandøren har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter punkt 6, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af Elleverandøren fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. Kunden kan ikke kræve levering fra Elleverandøren, hvis Elleverandøren berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet.
 1. PERSONOPLYSNINGER


12.1 Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Elleverandøren relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven. Elleverandøren er berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt. 

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler Elleverandøren oplysninger om den Kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Elleverandørens ansatte eller for personer, der varetager Elleverandørens interesser, fx Kundens adfærd, eller 3) øvrige forhold pa Kundens ejendom af relevans for afbrydelsen. Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. Elleverandøren videregiver oplysninger til Netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Elleverandøren og Netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

Får Elleverandøren kendskab til, at et barn eller en ung under 18 ar lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Elleverandøren for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. Far Elleverandøren kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Elleverandøren for, at politiet underrettes herom.
Elleverandøren behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.
Elleverandøren anvender cookies med det formal at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for kunden.
Ved oprettelse hos elleverandøren forbeholder denne sig retten til at kreditvurdere Kunden igennem Ribers Kredit Information (RKI)
Kunden kan ved at skrive til Elleverandørens kundecenter få indsigt i de oplysninger, der behandles om Kunden, og anmode om at få oplysningerne berigtiget. Elleverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr, såfremt anmodningen om indsigt ønskes besvaret skriftligt.

 1. UOVERENSSTEMMELSER
  1. 13.1.Kundeklager

Kunden har krav på klagebehandling af god standard. Behandling af klage skal ske hurtigst muligt. Hvis kunden ikke er tilfreds med Vest Energi opfyldelse af aftalen, en afgørelse truffet af Vest Energi eller kundebehandling i øvrigt, kan kunden henvende sig til Vest Energis kundeservice. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Elleverandøren. Elleverandøren besvarer Kundens henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden en måned, kan Kunden klage over Elleverandøren til:

Ankenævnet på Energiomradet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 41 71 50 00 post@energianke.dk www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING – DOMSTOLSPRØVELSE 

14.1 Tvister mellem Kunden og Elleverandøren afgøres efter danske retsregler, herunder mangelsreglerne i Købelovens forbrugerafsnit. Sager mod Elleverandøren med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Retten i Aarhus. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod Elleverandøren ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

 1. ÆNDRINGER

15.1 Elleverandøren forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Elleverandøren i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse. 

Elleverandøren forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse Leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Elleverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.
Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen pa ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen.

Klimavenlig Strøm - Forstå Bladmærkeordningen

I Vest Energy leverer vi klimavenlig strøm fra 100 % vedvarende energi til hele Danmark. Det betyder, at vi har ét bladmærke i den mærkningsordning, som Forbrugerombudsmanden indførte i september 2020. For at gøre det nemmere for jer viser mærkningsordningen, hvor grøn strømmen er inden for to kategorier:

Ét Bladmærke

Hvis elleverandørernes elprodukter er baseret på 100 % vedvarende energi, opnår de ét blad. Det vil sige, at elleverandørerne skal sikre, at der bliver produceret nok grøn strøm fra vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller til at dække dit årlige elforbrug. Det gør de ved at købe grønne certifikater.

To bladmærker